Suvasani Kannan

SDN_31st prize in Akhil Bharathiya Sanskrithik Sangh (National level), Pune

Nrithya Jyothi Award – Devadasi Dance Festival,

Bhuwaneshwar Diploma – (Bharathanatyam) Bharathidasan University

B-Grade Artist- Doordarshan, Chennai